VOP dokument

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – FINFEST A REALITYFEST

ČL. I. POŘADATEL

4stones, s.r.o., Ke Školce 1319/5F, 252 19 Rudná, IČ:29002303, DIČ: CZ-29002303, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl, C, vložka 159132 (dále jen „Pořadatel“).

ČL. II. PARTNER

Partner je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o partnerství festivalu FINfest a REALITYfest (dále jen „Partner“). 

(Festival FINfest a REALITYfest v těchto Všeobecných obchodním podmínkách dále jen „festival“)

(společně Pořadatel a Partner dále jen jako „smluvní strany“)

ČL. III.

 1. Pořadatel určuje tematickou náplň a zaměření festivalu.
 2. Přihlásit se na příslušný fesival je možné výhradně na základě odsouhlasení nabídky Pořadatele (dále jen „Nabídka“) a akceptování těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále „VOP“).
 3. Pořadatel bude přihlášení na festival akceptovat pouze za podmínky plné úhrady zálohové faktury.
 4. Na základě plné úhrady zálohové faktury odešle Pořadatel na e-mailovou adresu Partnera odpovídající daňový doklad. Tím je uzavřena smlouva o partnerství, popř. smlouva o poskytnutí příspěvku na festival (dále společně jen „Smlouvy“ nebo jednotlivě některá ze smluv jako „smlouva“).
 5. Jiný postup přihlášení na festival, fakturace a tím uzavření příslušných Smluv může být zpoplatněn za podmínek uvedených v Nabídce nebo v těchto VOP.
 6. Partner není oprávněn pronajmout plochu, kterou je oprávněn užívat na základě uzavřené smlouvy s Pořadatelem, třetí osobě.
 7. Partner se zavazuje zaplatit Pořadateli všechny objednané služby do dne splatnosti uvedeného na faktuře, nejpozději však den před konáním festivalu nebo dle dohody. Dnem úhrady je připsání finančních prostředků na účet Pořadatele. V případě, že Partner neuhradí fakturu ve splatnosti, dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě platby po uplynutí splatnosti je také splatný zákonem stanovený úrok. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Partnera odpovědnosti za způsobené škody.
 8. Dodatečné objednávky služeb objednané 7 dní a méně před začátkem festivalu může Pořadatel odmítnout, neodmítne-li Pořadatel dodatečnou objednávku služeb, budou služby poskytnuty pouze po předchozím zaplacení.
 9. Reklamace Partnerů týkající se plateb Pořadateli, musí Partner uplatnit písemně do 7 dnů po obdržení faktury. Po uplynutí této doby nebudou reklamace uznány.
 10. Při zrušení partnerství festivalu Partnerem se Partner zavazuje zaplatit Pořadateli stornopoplatky sjednané následovně:
  1. Při zrušení více než 60 dní před akcí ve výši 50 % ceny.
  2. Při zrušení od 30 do 60 dní před akcí ve výši 75 % ceny. 
  3. Při zrušení do 30 dnů před akcí ve výši 100 % ceny.
 11. Zrušení partnerství musí být vždy provedeno písemnou formou a musí být prokazatelně doručeno Pořadateli.
 12. Partner bere na vědomí, že v případě, že v důsledku existence vládních nařízení nebo jiných obecně závazných norem vydaných příslušnými orgány veřejné moci v souvislosti s epidemiologickou situací, pandemií, jinou závažnou nemocí nebo Covid-19 bude zakázáno konání akcí nad 500 osob, je Pořadatel oprávněn realizovat festival online. V takovém případě nevzniká žádné ze smluvních stran nárok na zvýšení odměny.
 13. Pořadatel může okamžitě odstoupit od Smluv v případě, že by obchodní aktivity Partnera mohly pro festival v souvislosti s plněním Pořadatele znamenat reputační riziko. Na tuto situaci se pohlíží, jako by partnerství festivalu bylo zrušeno ze strany Partnera. Pokud by Pořadateli v této souvislosti vznikly náklady nad rámec zaplaceného partnerství, je Partner povinen tyto náklady pořadateli bez zbytečného odkladu uhradit.
 14. Pořadatel určuje termíny montáže a demontáže vystavovatelského stánku. Výjimku z termínu povoluje Pořadatel jen v případě časových a prostorových možností. Udělení výjimky může být zpoplatněno.
 15. Pořadatel stanovuje, za jakých podmínek bude Partnerům a realizátorům umožněn vstup do areálu za účelem montáže a demontáže vystavovatelského stánku.
 16. Partner je oprávněn propagovat svoje výrobky jen ve vlastním stánku / stolku, k němuž mu vzniklo užívací právo na základě uzavření některé ze smluv.
 17. Jakýkoliv propagační a reklamní materiál může být umístěn výlučně ve stánku na pronajaté ploše. Mimo stánek Partnera lze umístit propagační a reklamní materiály pouze v místech určených Pořadatelem, a to za úplatu.
 18. Pořadatel je oprávněn každou reklamu, která neodpovídá výše uvedeným odstavcům, zakázat, resp. na náklady Partnera odstranit.
 19. Partnerství festivalu je na vlastní riziko Partnera. Partner nebude činit Pořadatele odpovědným za jakékoliv požadavky třetích osob na náhradu škod vzniklých jako důsledek jejich přítomnosti a účasti na festivalu.
 20. Pořadatel neodpovídá Partnerovi za jím nezaviněnou ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánku, obalů a balicího materiálu bez ohledu na to, zda ke zničení nebo jinému poškození došlo před začátkem, během nebo po skončení festivalu.
 21. Partner není oprávněn cokoli lepit na povrchy v interiéru prostor a/nebo budovy, zatloukat, šroubovat či jiným způsobem zasahovat do interiéru prostor a/nebo budovy, cokoli psát, lepit na nábytek nebo podlahovou krytinu nacházející se v prostorách a/nebo v budově či jakýmkoli dalším způsobem znehodnocovat a poškozovat majetek/vybavení, které je umístěno v prostorách a/nebo budově či do něj zasahovat způsobem, který může ovlivnit jeho kvalitu, vzhled nebo povahu. Jakékoliv předměty, např. technika, nábytek, informační cedule apod. nesmí být připevněny či se opírat o sloupy skleněné stěny, obvodové zdi nebo jiné interiérové prvky.
 22. Partner se zavazuje sjednat si dostatečné pojištění věcí, které budou umisťovány v prostoru festivalu za účelem jejich výstavy, prezentace nebo dekorace po dobu trvání, příprav a likvidace akce. Dále je Partner odpovědný za zabezpečení svého majetku, zejména cenností.
 23. Všechny osoby vyskytující se v místě konání akce jsou povinny dodržovat pravidla požární ochrany, a to zejména při používání tepelných, elektrických a jiných spotřebičů. Všechny osoby vyskytující se v místě konání akce jsou dále povinny, s ohledem na situaci související s epidemiologickou situací, pandemií, jinou závažnou nemocí nebo Covid-19, respektovat obecně závazná opatření proti šíření pandemie, jiné závažné nemoci nebo Covid-19. Pořadatel je oprávněn požadovat i taková opatření, která jsou nad rámec vládních nařízení nebo jiných obecně závazných norem vydaných příslušnými orgány veřejné moci v souvislosti s pandemií nebo Covid-19.
 24. Požadavek na připojení k elektrické energii v místě konání akce musí být dohodnuto s Pořadatelem, a to nejpozději 20 dní před konáním akce. V žádném případě nesmí zapojovaný spotřebič vykazovat známky jakékoliv závady.
 25. Partner je odpovědný za případnou škodu způsobenou jeho zaměstnanci nebo subdodavateli.
 26. V případě, že Pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností („vis major“) nemůže zrealizovat akci nebo zabezpečit její konání po celou dobu trvání, uvědomí o této skutečnosti Partnera. Všechny závazky vzniklé Pořadateli z uzavřené smlouvy tímto zanikají. Partnerovi tímto nevzniká žádný nárok na náhradu škody.
 27. Partner a jeho pracovníci jsou povinni respektovat a dodržovat pokyny odpovědných pracovníků Pořadatele.
 28. Jakékoliv nároky, reklamace za práce a služby poskytnuté Pořadatelem ze strany Partnera, musí být uplatněny u odpovědného pracovníka Pořadatele bez zbytečného odkladu, a to písemnou formou, nejpozději v poslední den festivalu. K později uplatněným nárokům a reklamacím se nepřihlíží.
 29. Veškeré části prostor, kde se akce koná, jsou nekuřácké a Partner se zavazuje zajistit, aby byl zákaz kouření v prostorách dodržen. V opačném případě nahradí škodu z toho vzniklou.
 30. Partner se zavazuje dodávat podklady pro propagaci dle pokynů Pořadatele (například prezentace, loga, název workshopu a pod. v Google dokumentech (Google slides).
 31. V případech, které tyto podmínky neřeší, se Partner podřídí pokynům Pořadatele.
 32. Partner tímto uděluje souhlas ke zpracování svých osobních údajů, jenž v souvislosti s konáním festivalu Pořadateli poskytl. Účelem poskytnutí a zpracování osobních údajů je zaslání veškerých informací o festivalu, obchodních sdělení týkající se festivalu a umožnění vstupu Partnera na festival. Pořadatel uděluje souhlas s použitím jeho údajů pro marketingové účely spojené s Pořadatelem, zejména za účelem propagace festivalu, partnerů festivalu a publikace diskuzí a workshopů. Pořadatel uchová ne neomezenou dobu e-mailové adresy Partnera za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se festivalu, jakož i dalších chystaných ročníku. 
 33. Partner dále bere na vědomí, že během festivalu bude pořizován záznam a fotografie, které budou následně použity na propagaci festivalu, partnerů festivalu a publikaci diskuzí a workshopů. K takovému použití tímto Partner uděluje souhlas. V případě, kdy k účasti a činnosti na festivalu využije Partner třetí osoby, prohlašuje, že tyto osoby s pořízením fotografií a záznamu udělily také souhlas, který na výzvu Pořadatele doloží, jinak nahradí škodu z toho vzniklou. Partner je před udělením souhlasu třetími osobami povinen takové osoby poučit formou následujícího upozornění: V prostorách konferenčního centra se fotografuje a pořizuje videozáznam. V případě, že nechcete být na fotografiích, resp. audiovizuálním záznamu zachyceni, vyvarujte se, prosím, fotoaparátům, resp. kamerám a případně na danou skutečnost upozorněte fotografa, resp. kameramana. Fotografie a videozáznam bude použit pro propagaci festivalu, partnerů festivalu a publikaci diskusí a workshopů
 34. Partner je povinen se seznámit s provozním řádem a požárními předpisy budovy, ve které se akce koná.
 35. Jakékoliv výjimky uděluje Pořadatel písemnou formou.